• Harmonogram zajęć przygotowawczych   dla uczniów klas VI i VII

    • 21.05.2021 16:48
    • Harmonogram zajęć przygotowawczych  
     dla uczniów klas VI i VII, którzy zakwalifikowali się
     (+lista rezerwowa)  
     do udziału w projekcie  
     POWER- mobilność ponadnarodowa w Portugalii  

     wtorek  25.05.2021r.  TEAMS  09.00 – 12:45  Język angielski  (BP) 

     środa  26.05.2021r. TEAMS  09.00 – 12:45  Język angielski  (BP) 

     czwartek 27.05.2021r. TEAMS 09.00 – 12:45  Język angielski  (BP) 

     sobota  29.05.2021r.  w szkole 9:00 - 12:00   Zajęcia o historii i kulturze Portugalii (KG) 

     sobota 12.06.2021r. TEAMS 09.00 – 12:45  Język angielski  (BP) 

     sobota  19.06.2021r.   w szkole 9:00 – 13:30      Przygotowanie pedagogiczne- warsztaty integracyjne (KK) 

    • więcej
    • Informacja o projekcie w roku szkolnym 2021/2022

    • 14.05.2021 13:05
    • -

     ZAPRASZAMY uczniów,

     którzy będą w klasie VII lub VIII w roku szkolnym 2021/2022

     do Projektu

      „CLIL- bo język obcy to komunikacja i kultura!” w ramach projektu

     "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Projekt będzie realizowany od 2.09.2019 do 31.12.2021 roku, a partnerem edukacyjnym będzie szkoła Agrupamento de Escolas de Barcelos w Portugalii.

     Całkowity koszt projektu to 197 668,00 PLN.

     Co to jest CLIL (Content and Language Integrated Learning)?

     CLIL to zintegrowana nauka języka i przedmiotu (w tym projekcie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych i języka angielskiego).

     Dynamiczne przemiany zachodzące w społeczeństwie, związane ze zmianami warunków społecznych, ekonomicznych, naukowo-technicznych spowodowały, że zaistniała potrzeba posiadania przez młodego człowieka nowego zasobu kompetencji. Niestety niektórzy nasi uczniowie ze względu na przeszkody społeczno - ekonomicznie mają utrudniony dostęp do poszerzania swoich kompetencji. Chcemy w ramach tego projektu wyrównać szanse.

     Cel główny projektu to ułatwienie uczestnikom odniesienia sukcesu po zakończeniu nauki szkolnej. Kolejnym celem projektu jest doskonalenie porozumiewania się uczniów w językach obcych przy wykorzystaniu metody CLIL do zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

     Poszukując partnerów do tego projektu kontaktowaliśmy się bezpośrednio z Narodową Agencją Erasmus+ i z partnerami przez nią polecanymi. Najważniejsze przy wyborze partnera było doświadczenie, fachowość i solidność w realizacji projektów organizowanych dla szkół. Tą szkołą jest Agrupamento de Escolas Sa de Miranda w Bradze.

     ETAPY PROJEKTU
     - Powołanie Zespołu ds. Projektu
     Powołanie Komisji Rekrutacyjnych.
     Zapoznanie rodziców/opiekunów przyszłych uczestników Projektu z ideą Projektu i Regulaminem uczestnictwa.
     Wyjazd przygotowawczy. Podpisanie kontraktu pomiędzy szkołami. Dopracowanie programu zajęć i harmonogramu pobytu i wszelkich szczegółów dotyczących pobytu dwóch grup naszych uczniów w Portugalii.
     Informacje o projekcie na stronie internetowej szkoły, w mediach społecznościowych i na tablicy informacyjnej w szkole. Przygotowanie ankiet ewaluacyjnych i przeprowadzenie ewaluacji przed mobilnością.
     Rekrutacja uczestników przyszłych klas VII i VIII– komisja rekrutacyjna spośród zgłoszonych kandydatów wybierze 34 uczestników + kilku na listę rezerwową.
     Zajęcia językowe, kulturowe i pedagogiczne prowadzone poza godzinami lekcyjnymi w szkole lub on-line. Przeprowadzenie spotkań organizacyjnych z uczniami i ich rodzicami, na których zostaną omówione wszystkie kwestie związane z wyjazdem do Portugalii.
     Wyjazd. Udział uczniów i nauczycieli w lekcjach przyrodniczo – matematycznych prowadzonych metodą CLIL. Uczniowie naszej szkoły w Portugalii zaprezentują referaty w j. angielskim na dowolny temat z nauk przyrodniczo – matematycznych.
     Ankiety ewaluacyjne, wywiady przed i po mobilności
     Prezentacje uczniów streszczające najważniejsze działania projektowe, pokazujące rezultaty projektu, wystawa zdjęć, publikacje artykułów do prasy lokalnej, organizacja konferencji podsumowującej, prezentacja filmu i blogu na stronie szkoły
     Zespół projektowy podsumuje działania ewaluacyjne, przygotuje sprawozdania i raport końcowy

      

     Opis projektu od strony praktycznej i logistycznej:

     1. Uczestnicy wezmą udział we wszechstronnych zajęciach przygotowujących do odbycia mobilności (opisanych jak wyżej), przygotują referaty i inne materiały;

     2. Zostaną zaopatrzeni w materiały promocyjne programu POWER, naszej szkoły oraz miasta – do wykorzystania podczas pobytu za granicą;

     3. Uczestnicy otrzymają też elementy ubioru (koszulki) lub inne wyposażenie (np. torby) z logo programu i szkoły. Zapewni to im atrakcyjny wygląd w czasie podróży i podczas wycieczek przewidzianych w czasie pobytu za granicą; będą dzięki temu widocznymi ambasadorami naszego projektu i programu POWER.

     4. Podróż w dwie strony zostanie zorganizowana zbiorowo dla całej grupy: autobus do portu lotniczego w Warszawie, samolot do Porto, a potem bus do Bragi – i analogicznie w drodze powrotnej. Możliwe są zmiany w organizacji podróży wynikające ze zmieniających się cen i terminów połączeń, a zwłaszcza dostępności tzw. tanich linii lotniczych –dlatego mogą zmienić się lotniska, z których grupy uczniów będą wyruszać, jak i lotniska docelowe.

     5. Szkoła pomoże uczestnikom przy załatwianiu formalności związanych z wyjazdem – chodzi tu głównie o dopilnowanie, żeby każdy uczestnik dysponował aktualnym i nie uszkodzonym dokumentem tożsamości.

     6. Wszyscy uczestnicy mobilności i opiekunowie zostaną objęci polisami z ubezpieczeniem OC, KL i NNW (będą to polisy grupowe, jedna wspólna dla każdej grupy obejmująca wszystkich uczestników i ich opiekunów);

     7. Szkoła dopilnuje, aby każdy uczestnik zaopatrzył się w kartę poświadczającą obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne –Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego;

     8. Zapewnimy uczestnikom i opiekunom zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie u naszych partnerów w trakcie pobytu za granicą;

     9. Podczas odbywania mobilności nad uczestnikami będą czuwać opiekunowie szkolni, którzy razem z nimi wyjadą z Polski i wrócą do szkoły;

     10. U partnerów zagranicznych uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę ze strony przedstawiciela danej szkoły i – w miarę możliwości będą to opiekunowie znający język polski.

     Regulamin 13.05.21
     Karta załącznik V (wzór)

      

    • więcej
    • Harmonogram zajęć przygotowujących do projektu

    • 16.01.2020 16:02
    • Zajęcia przygotowawcze dla uczniów klas VII, którzy zakwalifikowali się (+lista rezerwowa) do uczestnictwa w projekcie POWER-mobilność ponadnarodowa w Portugalii w I turze - 22.03 – 28.03.

     wtorek  (21.01, 28.01, 4.02)   

     8:00 – 8:45      Przygotowanie pedagogiczne- warsztaty integracyjne (KK)

     8:55 – 9:40      Przygotowanie pedagogiczne- warsztaty integracyjne (KK)

     sobota  (18.01, 25.01, 1.02, 29.02)

     08.30 – 10:00  Język angielski  (BP)

     10:05- 10:50   Zajęcia o historii i kulturze Portugalii (KG)

     11:00 –13:15  Język angielski (szkoła językowa)

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
   • sp5@post.pl
   • 25 758 29 57
   • ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland
   • sp5@post.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych